PROGRAMOVÉ ZAMĚŘENÍ

  Programové zaměření v textovém souboru:   PROGRAM.TXT

Společnost volné asignace - úvodní prezentace  |  Komentář k Programovému zaměření  |  Organizační statut


PROGRAMOVÉ ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI VOLNÉ ASIGNACE

I. Společnost volné asignace ("SVA") usiluje o odstranění byrokratismu, byrokratického režimu a praktik ve věcech totožnosti a evidence osob, vyloučení škodlivých státních zásahů a administrativní zátěže v této oblasti. Prosazuje ochranu soukromí, svobody pohybu a pobytu, podporu a rozvoj individuálních svobod v těchto věcech, jejich ochranu proti nežádoucím zásahům a zvůli veřejné moci i společenským tlakům.
Nejvyšším cílem je dosažení stavu, kdy všichni získají možnost utvářet si svobodně vlastní totožnost a svobodně si počínat ve věcech souvisejících, a to nejvýše s takovými omezeními, která jsou zcela nezbytná k přímé ochraně podstatných práv a svobod druhých.

II. Za účelem naplňování záměrů stanovených v čl.I. patří k zásadním cílům SVA:

-1- volnost v oblasti užívání a změny osobního jména (křestního i příjmení) a v rozhodování o svém jménu,
možnost rodičů určit dítěti jakékoliv jméno podle svého uvážení a bez zbytečných omezení,
právo všech užívat libovolné jméno bez nutnosti jazykového ověřování a úředního povolování,
právo na změnu svého jména, a to kdykoliv, s právním nárokem a bez zbytečných překážek,
-2- zrušení povinnosti nosit a užívat občanské průkazy a obdobné identifikační dokumenty a souvisejícího svévolného legitimování osob policejními a jinými orgány; omezení případů, kdy jsou vyžadovány osobní doklady ve styku se státními a samosprávnými orgány i soukromými subjekty,
-3- rozšíření práv a svobod ohledně volby a změny státního občanství, zaručení práva na víceré občanství, vyloučení svévole úřadů při rozhodování o občanství,
-4- náležité zaručení a rozšíření svobody pohybu a pobytu uvnitř státu, uvolnění předpisů ve věcech trvalého a přechodného pobytu,
vyloučení nepřirozených úředních zásahů a omezení v těchto souvislostech,
-5- náležité zaručení a rozšíření svobody pohybu mezi státy a při překračování státních hranic, právo získat cestovní dokumenty bez zbytečných omezení a průtahů,
zrušení vízové povinnosti a obdobných omezení, zabránění snahám o další oklešťování mezistátního pohybu vztahující se na občany určitých států; odstranění zbytečných a zatěžujících omezení pro pobyt zahraničních osob na území státu,
-6- ochrana práv emigrantů, žadatelů o azyl a azylantů, kteří unikají před politickým pronásledováním, válečným konfliktem či z obdobných závažných důvodů,
-7- nepřípustnost nedobrovolného vydávání občanů ze strany jejich vlastního státu do zahraničí, vyjma případů vydávání Mezinárodnímu trestnímu soudu, případně jiným tribunálům stíhajícím závažné zločiny podle mezinárodního práva, též závazků vyplývajících z integrace do mezinárodních společenství, jsou-li při vydávání občanů dostačující záruky zachování jejich základních práv a svobod a jedná-li se o závažný trestný čin;
nepřípustnost vydávání osob bez ohledu na jejich občanství do zahraničí, jestliže hrozí porušování jejich základních práv a svobod,
-8- ochrana osobních práv a důstojnosti jedince v souvislosti s rozvojem a aplikací medicíny a souvisejících biologických postupů; zejména se jedná o udělování souhlasu ke zdravotnickým zákrokům, úpravu odběru tělesných orgánů, ochranu soukromí a právo na informace o zdravotním stavu, ochranu genomu,
-9- právo svobodně si určovat svůj vzhled a rozhodovat o něm, a to včetně vyobrazení v úředních dokumentech,
-10- ochrana práva každého svobodně rozhodovat o své národnosti a náboženském vyznání, jakož i práva tyto údaje neuvádět a nesdělovat,
právo přihlásit se k jakékoliv národnosti a náboženskému vyznání bez omezení a tlaků ze strany veřejné moci i tlaků veřejnosti,
-11- patřičné zaručení ochrany soukromí a osobních údajů,
ústup od sankcionovaného vymáhání neúměrného množství osobních údajů ze strany veřejné moci,
zamezení snahám o vyžadování biometrických údajů pro účely oficiální evidence osob a jakýmkoliv jiným nepřirozeným trendům,
-12- zrušení obecného číslování fyzických osob,
-13- vyloučení nepřiměřených a neopodstatněných státních zásahů do soukromého a rodinného života,
reforma předpisů upravujících manželství a rodinu tak, aby byly přijatelné pro nejširší vrstvy obyvatel různých životních postojů a příslušnosti k národnostním, náboženským a kulturním skupinám a směrům,
vyloučení takových administrativních zásahů do rodiny a soukromí, které narušují přirozené společenské soužití, přirozená práva rodičů a dětí,
-14- náležité zaručení domovních svobod, ochrany práv nájemníků, zamezení jednáním narušujícím jejich soukromí a důstojnost,
-15- zrušení pravomoci státu ukládat zákaz vycházení a omezení cest do zahraničí, vztahující se na občany zejména za výjimečných stavů,
-16- zrušení všeobecné branné povinnosti, povinné vojenské a civilní služby, nucených odvodů a registrace osob k takovýmto službám za všech okolností, dále jakýchkoliv pracovních povinností vyžadovaných zpravidla při výjimečných stavech,
-17- odstranění byrokratizovaného přístupu ve zdravotnictví a zdravotní péči v souvislosti s totožností a evidencí osob,
-18- nepřípustnost "daní z hlavy", jimiž jsou zde myšleny daně či jiné povinné platby paušálně vybírané nezávisle na příjmu osoby a bez konkrétního protiplnění a jiného oprávnění za ně získané, tedy fakticky placené za samotnou existenci osoby; těmi jsou především různé platby sociálního pojištění nezávislé na příjmu,
-19- odstranění byrokratické zátěže v ekonomické činnosti včetně podnikání, vyplývající z nadměrného a nepřehledného množství předpisů a nepřiměřeného množství vyžadovaných administrativních úkonů,
-20- uvolnění zatěžujících předpisů a pravidel ohledně prokazování totožnosti v poštovním styku,
-21- zrušení či aspoň patřičné snížení neúměrně vysokých poplatků za administrativní úkony, pokut a jiných sankcí za delikty v souvislosti s totožností a evidencí osob,
-22- odstranění byrokratické zátěže a nadměrných státních zásahů ve věcech práva sdružovacího, zejména ohledně registrace a působení občanských sdružení, odborových organizací, politických stran a hnutí, církví a náboženských společností,
-23- odstranění byrokratické zátěže a nadměrných státních zásahů ve věcech práva petičního, shromažďovacího a tiskového,
-24- informace o nejrůznějších registrech světového občanství a světoobčanských dokumentech, vystavovaných na žádost zájemců, jejich zprostředkování a co nejširší uznání ze strany státu.

III. Zejména v případě závažnosti či spojitosti s tématem totožnosti a evidence osob může SVA přispívat k odstraňování diskriminace sexistické, rasové, národnostní, náboženské, diskriminace na základě příslušnosti k menšinovým kulturním skupinám a směrům včetně menšinového způsobu života, které objektivně neohrožují ostatní, dále k odstraňování nadbytečných zákonných věkových omezení. Přispívat též může k povznesení celkové společenské angažovanosti směřující k ochraně práv a svobod jednotlivce a sociálních skupin.

IV. SVA prosazuje své cíle nejen ve vztahu ke státní a jiné veřejné moci, ale i ve vztahu k veřejnosti. Šíří osvětu zaměřenou na odstraňování nejrůznějších předsudků a nepříznivých trendů uvnitř společnosti. Obhajuje a jinak podporuje ty, kdo jsou vystaveni nepřijatelným společenským tlakům ve věcech spadajících do okruhu programového zaměření.
SVA celkově prosazuje zdravý a přirozený charakter celé sféry totožnosti a evidence s přihlédnutím k potřebě utváření rozmanité, multikulturní a tolerantní společnosti.

V. Cílem činnosti není rozvrácení ani odstranění veškeré evidence osob, ale toliko uvolnění daných poměrů.

VI. Vzhledem k respektu k potřebám veřejného pořádku a bezpečnosti Společnost volné asignace neusiluje o uvolnění pravidel pro získávání zbrojních a řidičských oprávnění.
Může se však takovými věcmi zabývat, jestliže je v těchto souvislostech úředním postupem či předpisy přímo dotčeno jiné téma totožnosti a evidence osob, které je součástí programového zaměření.
SVA rovněž v oblasti svobody pohybu a pobytu neprosazuje kroky, které by prokazatelně vedly k závažnému, nevratnému či neúměrnému poškozování přírodních hodnot a životního prostředí, nelze-li stejně účinně použít jiné opatření namísto omezení pohybu.

VII. Společnost volné asignace může svým usnesením stanovit rozsah, v jakém se bude zasazovat o naplnění cílů uvedených v tomto Programovém zaměření, zejména v čl. II. a III., a to výhradně v souladu s Programovým zaměřením a s přihlédnutím ke smyslu a účelu svého celkového programového rázu.
Priorita aktivit SVA v určité oblasti se odvíjí od:

1) míry spojitosti se zaměřením SVA vyjádřeným v čl.I. a II.,
2) závažnosti dané věci,
3) míry, nakolik je dané téma jinými občanskými iniciativami opomíjeno.

VIII. Vedle kampaní za dosažení stanovených cílů se Společnost volné asignace podle možností zasazuje o odstraňování či aspoň zmírňování škodlivých následků takových jevů, proti nimž v rámci svého zaměření vystupuje. Přičiňuje se o ochranu práv a svobod těch, kdo byli byrokratickými přístupy a praktikami poškozeni. Žádoucí je i charitativní činnost.
Zvláštní pozornost patří případům, kdy jednání veřejné moci, případně společenské tlaky nepříznivě zasahují do soukromého a rodinného života.
Podle možností SVA rovněž zajišťuje co nejširší informovanost veřejnosti o situaci v oblastech svého zaměření, zpřístupňuje právní předpisy, šíří osvětu, poskytuje poradenství a zprostředkování.

IX. V prosazování svých cílů se Společnost volné asignace zaměřuje na území České republiky, na státní orgány tohoto státu působící v zahraničí, lodě, letadla, základny a jiné objekty a osoby nacházející se v zahraničí a spadající pod jurisdikci České republiky. Tím však není vyloučena možnost zabývat se podle vhodnosti a závažnosti věcmi v jakékoliv části světa, jestliže je zde tematická spojitost se zaměřením SVA.

X. Společnost volné asignace je nezávislá na jakékoliv státní a jiné veřejné moci a nestranná ve vztahu k politickým směrům, ideologiím, stranám a hnutím.
K věcem nesouvisejícím s Programovým zaměřením zachovává nestrannost. Tím není vyloučena spoluúčast na iniciativách zaměřených na ochranu a podporu základních práv a svobod či nevládního neziskového sektoru ve všeobecném významu, ani možnost k takovýmto věcem se vyjádřit.
Je připuštěna účast zastánců rozdílných politických směrů, ideologií a doktrín.


Společnost volné asignace