KOMENTÁŘ K PROGRAMOVÉMU ZAMĚŘENÍ

  Komentář k Programovému zaměření v textovém souboru:   KOMENT.TXT

Společnost volné asignace - úvodní prezentace  |  Programové zaměření  |  Organizační statut


komentáře odlišeny stylem textu a umístěním v závorkách /* */
Komentáře mají sloužit k objasnění a bližšímu upřesnění pasáží tohoto dokumentu.
Nejedná se o součást Programového zaměření ani jiného závazného dokumentu.


/*  Úseky textu Programového zaměření se nazývají články, i když tak nebyly výslovně označeny.  */

PROGRAMOVÉ ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI VOLNÉ ASIGNACE

I. Společnost volné asignace ("SVA") usiluje o odstranění byrokratismu, byrokratického režimu a praktik ve věcech totožnosti a evidence osob, vyloučení škodlivých státních zásahů a administrativní zátěže v této oblasti. Prosazuje ochranu soukromí, svobody pohybu a pobytu, podporu a rozvoj individuálních svobod v těchto věcech, jejich ochranu proti nežádoucím zásahům a zvůli veřejné moci i společenským tlakům.
Nejvyšším cílem je dosažení stavu, kdy všichni získají možnost utvářet si svobodně vlastní totožnost a svobodně si počínat ve věcech souvisejících, a to nejvýše s takovými omezeními, která jsou zcela nezbytná k přímé ochraně podstatných práv a svobod druhých.

/*
V tomto článku je obsažena obecná definice programového zaměření, uvedená před konkrétními cíli. Tato definice zřejmě není dokonalá a úplně výstižná, má se dále zdokonalovat podle možností a potřeb organizace. Současná definice, i když značně předělána, stále navazuje na původní osnovu programového zaměření, podstatně užší, než je ta dnešní. Do dnešní doby, po obnovení organizace, se zaměření podstatně rozšířilo, např. i o takové věci, jakými je branná povinnost a byrokracie v podnikání. Aby byl aspoň částečně zachycen nový stav, bylo do definičního článku přidáno ustanovení o individuálních svobodách a ochraně soukromí. Poslední věta v tomto článku vyjadřuje nejvyšší cíl, tedy samotný princip VOLNÉ ASIGNACE, kdy si každý utváří svoji totožnost, oproti TOTÁLNÍ ASIGNACI, kdy je totožnost jednotlivce zcela vydána napospas státní a jiné veřejné moci. Výrazu "veřejná moc" (i dále v textu) je použito z toho důvodu, že "státní moc" představuje jen jednu (i když největší) část veřejné moci. Do osobních práv a svobod může totiž zasahovat i samospráva územní (obce, kraje) a profesní (advokátní a jiné komory), též útvary mezinárodních společenství, stojící výše než stát (např. evropské orgány).
*/

II. Za účelem naplňování záměrů stanovených v čl.I patří k zásadním cílům SVA:

/*
Výčet cílů v tomto článku je ukázkový (demonstrativní), rozhodně ne vyčerpávající. SVA se může zabývat i jinými tématy, např. kampaní proti zavedení volební povinnosti, za zrušení poplatků za vlastnictví domácích zvířat, za ochranu práv transsexuálů při změně totožnosti, za zaručení občanských svobod civilních obyvatel vojenských újezdů, za zabránění projevům šikanování zákazníků v nákupních střediscích zasahováním do jejich soukromí apod. Záleží na zvážení členstva a rozhodnutí organizace, jak svůj záběr činnosti rozšíří, a to i bez potřeby upravovat toto Programové zaměření. Vždy se však musí vejít do obecného rámce vytyčeného v čl.I. Vlastně by bylo možné se bez článku (II.) stanovícího konkrétní cíle obejít. Zahrnut byl proto, aby se při činnosti upozornilo na některá témata velké důležitosti (a obvykle opomíjená jinými hnutími) a aby tato témata nebylo možné přehlížet, rovněž aby se zabránilo souvisejícím nejasnostem a větším sporům o program. Vzhledem k tomu, že se jedná víceméně o ukázkový výčet, nemusí se každý člen se všemi body ztotožňovat a zapojit se do všech kampaní. Podle Organizačního statutu se členem může stát ten, kdo "souhlasí se smyslem a podstatnými náležitostmi programu vyjádřenými v Programovém zaměření" - čl.II (2)(a). Jednotlivá témata činnosti, vyjmenovaná v tomto článku, tedy nejsou závazná pro jednotlivé členy. Jakožto součást Programového zaměření (oficiálního dokumentu SVA) jsou však závazná pro organizaci-celek. Při řazení tematických bodů bylo jen částečně přihlédnuto k jedinečnosti (opomíjení ze strany jiných občanských iniciativ) a důležitosti témat (tyto dvě vlastnosti se občas vylučují), také ke vzájemným souvislostem (aby tematicky blízké body následovaly jeden za druhým). Tomuto řazení však nelze přikládat žádný zvláštní význam. Následují komentáře k vybraným (ne všem) bodům.
*/
-1- volnost v oblasti užívání a změny osobního jména (křestního i příjmení) a v rozhodování o svém jménu,
možnost rodičů určit dítěti jakékoliv jméno podle svého uvážení a bez zbytečných omezení,
právo všech užívat libovolné jméno bez nutnosti jazykového ověřování a úředního povolování,
právo na změnu svého jména, a to kdykoliv, s právním nárokem a bez zbytečných překážek,
-2- zrušení povinnosti nosit a užívat občanské průkazy a obdobné identifikační dokumenty a souvisejícího svévolného legitimování osob policejními a jinými orgány; omezení případů, kdy jsou vyžadovány osobní doklady ve styku se státními a samosprávnými orgány i soukromými subjekty,
-3- rozšíření práv a svobod ohledně volby a změny státního občanství, zaručení práva na víceré občanství, vyloučení svévole úřadů při rozhodování o občanství,
/*
Omezení možnosti mít více občanství může nepříznivě zasahovat do života rodin, jejichž členové mají občanství rozdílné. Už z tohoto důvodu jsou tato omezení nepřijatelná a nelze je ospravedlnit jakýmikoliv potřebami státu. Rovněž musí být na udělení občanství při splnění daných podmínek právní nárok, toto rozhodnutí nemůže záviset na volném uvážení úřadu.
*/
-4- náležité zaručení a rozšíření svobody pohybu a pobytu uvnitř státu, uvolnění předpisů ve věcech trvalého a přechodného pobytu,
vyloučení nepřirozených úředních zásahů a omezení v těchto souvislostech,
/*
Téma je značně široké; může zahrnovat právo na volné táboření mimo místa k tomu určená, zamezení různým projevům znepřístupňování původně veřejných prostor zaváděním vstupních poplatků apod. Ohromný význam má i zabraňování nucenému vysídlování vesnic kvůli těžbě či jiné průmyslové činnosti; napříště se může jednat i o nový bod zde vyjmenovaných okruhů činnosti. Zákon o trvalém usídlení kočujících osob byl naštěstí zrušen, přesto je možnost stálého pohybu osob bez jediného trvalého bydliště dodnes okleštěna. Nepřijatelně omezující jsou i ustanovení určující, jaký typ budovy se může stát bydlištěm, jakož i úřední procedura spojená se změnami bydliště.
*/
-5- náležité zaručení a rozšíření svobody pohybu mezi státy a při překračování státních hranic, právo získat cestovní dokumenty bez zbytečných omezení a průtahů,
zrušení vízové povinnosti a obdobných omezení, zabránění snahám o další oklešťování mezistátního pohybu vztahující se na občany určitých států; odstranění zbytečných a zatěžujících omezení pro pobyt zahraničních osob na území státu,
/*
Téma svobody pohybu mezi státy se stává velmi závažným. Vzniká nová železná opona, tentokrát jen posunutá o něco na východ. Je budována Evropa-pevnost, uzavírající se všem z "neprivilegovaných" částí světa. Zcela bezdůvodné neudělení víza je na denním pořádku. Vízová povinnost se stává typem moderního rasismu, oficiálně praktikovaného vládami, které jinak rasismu formálně odsuzují. Jak je v tomto bodu uvedeno, naše iniciativa má vystupovat proti oklešťování mezistátního pohybu "vztahující se na občany určitých států". To znamená, že stát může zabránit vstupu na své území určitým opodstatněně nežádoucím kategoriím osob (vyhoštění zločinci, váleční zločinci, představitelé a posluhovači diktátorských režimů), nikoliv však občanům určitého státu plošně jen kvůli státní příslušnosti. Takovéto jednání zavádí princip kolektivní viny, který musí být ve státech skutečně svobodných a demokratických zcela vyloučen.
*/
-6- ochrana práv emigrantů, žadatelů o azyl a azylantů, kteří unikají před politickým pronásledováním, válečným konfliktem či z obdobných závažných důvodů, -7- nepřípustnost nedobrovolného vydávání občanů ze strany jejich vlastního státu do zahraničí, vyjma případů vydávání Mezinárodnímu trestnímu soudu, případně jiným tribunálům stíhajícím závažné zločiny podle mezinárodního práva, též závazků vyplývajících z integrace do mezinárodních společenství, jsou-li při vydávání občanů dostačující záruky zachování jejich základních práv a svobod a jedná-li se o závažný trestný čin;
nepřípustnost vydávání osob bez ohledu na jejich občanství do zahraničí, jestliže hrozí porušování jejich základních práv a svobod,
/*
Mezinárodní trestní soud - International Criminal Court (ICC) - je mezinárodním soudním orgánem, oprávněným trestat nejzávažnější zločiny (genocida, válečné zločiny), které nemůže, případně není ochoten vyšetřit a trestat příslušný stát. Ústředí má v Haagu. Zřízen je na základě Římského statutu, smlouvy sjednané a uzavřené v červenci 1998, v platnosti od 1.7.2002. Je prvním stálým mezinárodním trestním tribunálem, dřívější tribunály (např. norimberský) byly zřízeny na přechodné období pro potrestání zločinů z určitého válečného konfliktu. Existence takové instituce přispívá k mezinárodní ochraně nejzákladnějších práv a svobod tím, že trestá činy ohrožující je. Není tedy důvodu vydávání osob tomuto soudu bránit. Neslouží ke cti vládě České republiky, že ČR dodnes mezi smluvními stranami není, přestože (v době sestavování tohoto komentáře) je jimi už 100 států světa. Závazky vyplývajícími z integrace do mezinárodních společenství je myšlena především evropská integrace a vyplývající povinnost států vydávat i své občany, kteří se dopustili trestného činu na území jiného členského státu. Tady však už je potřeba z pohledu SVA rozlišovat mezi trestnými činy závažnými a ostatními, dále záruka základních práv a svobod vydávaných, neboť ne všechny státy EU a jejich justiční systémy musí být vždy důvěryhodné.
*/
-8- ochrana osobních práv a důstojnosti jedince v souvislosti s rozvojem a aplikací medicíny a souvisejících biologických postupů; zejména se jedná o udělování souhlasu ke zdravotnickým zákrokům, úpravu odběru tělesných orgánů, ochranu soukromí a právo na informace o zdravotním stavu, ochranu genomu,
-9- právo svobodně si určovat svůj vzhled a rozhodovat o něm, a to včetně vyobrazení v úředních dokumentech,
/*
Jednat se může především o náboženské symboly (šátek, jarmulka, turban) a právo na jejich nošení při úředním jednání (např. soudním líčení) a fotografiích na osobních dokladech. Některé symboly nosí stoupenci dané víry všeobecně, jiné jen příslušníci speciálních institucí (např. obleky v církevních řádech). Zohlednit je třeba nejen náboženství a víru, ale i příslušnost k různým kulturním směrům včetně menšinových proudů. Nepřijatelné je i jiné omezování vzhledu na úředních fotografiích, např. striktní předpisy stanovující jakým směrem se při fotografování natáčet.
*/
-10- ochrana práva každého svobodně rozhodovat o své národnosti a náboženském vyznání, jakož i práva tyto údaje neuvádět a nesdělovat,
právo přihlásit se k jakékoliv národnosti a náboženskému vyznání bez omezení a tlaků ze strany veřejné moci i tlaků veřejnosti,
/*
Právo každého svobodně rozhodovat o své národnosti je zaručeno v Listině základních práv a svobod (čl.3 odst. 2), a to bez výjimky. Přesto se vyskytují případy, kdy je porušováno. Právu přihlásit se svobodně k jakékoliv národnosti musí odpovídat i plné uznávání existence takové národnosti ze strany veřejné moci, školství a sdělovacích prostředků. Skutečně svobodný a demokratický stát nemůže popírat existenci nějaké národnosti a ty, kdo se k ní přihlásí, ve statistikách přiřazovat k národnosti jiné. Závažným případem je trvající přístup k národnosti moravské a slezské. Při sčítání obyvatel v r. 2001 byli údajně pokutováni (i když to není ověřeno) ti, kdo se z recese přihlásili k Eskymákům, což je navíc národnost v určitých státech světa se zcela nepochybně vyskytující. Určování národnosti musí být zcela subjektivní, záležející na každém jednotlivci, bez zásahů veřejné moci. Stát nemůže rozhodovat, jaké národnosti "existují" a jaké ne a zavazovat občany k tomu, aby si národnost vybírali z nějakého předepsaného okruhu.
*/
-11- patřičné zaručení ochrany soukromí a osobních údajů,
ústup od sankcionovaného vymáhání neúměrného množství osobních údajů ze strany veřejné moci,
zamezení snahám o vyžadování biometrických údajů pro účely oficiální evidence osob a jakýmkoliv jiným nepřirozeným trendům,
/*
Jak i v jiných bodech, i zde si může organizace stanovit míru, v jaké se bude o dosažení cíle zasazovat. Ochrana osobních dat tak nemá zacházet do nějaký extrémů, které by ztěžovaly styk osob uvnitř společnosti. Zvýšená ochrana osobních údajů má být požadována především od orgánů veřejné moci. To ovšem neznamená, že by jednotlivci, soukromé organizace a zejména komerční firmy měli mít umožněno svévolně nakládat s něčími údaji - u firem rozesílajících reklamní katalogy a vyřizujících objednávky od širokého okruhu zákazníků a o velkých nákupních střediscích to platí obzvlášť. Občané by však měli mít možnost získávat a přiměřeně používat údaje o těch, kdo se vůči nim chovají nečestně, podvodně a zvrhle, a to s cílem zabránit takovému počínání a jeho následkům. Mimo jiné jejich údaje zveřejňovat.
*/
-12- zrušení obecného číslování fyzických osob,
/*
Je tím míněno dnešní rodné číslo, i kdyby bylo časem nazváno jinak, např. identifikační označení. "Obecné číslování" znamená trvalé přidělování čísla všem fyzickým osobám v evidenčním systému a jeho vyžadování nejrůznějšími úřady jako všeobecný osobní údaj. Nejedná se tedy o identifikační číslo v rámci jednotlivé instituce, např. spořitelny, ani číslo dokladu. V takových případech přidělování čísel nebráníme.
*/
-13- vyloučení nepřiměřených a neopodstatněných státních zásahů do soukromého a rodinného života,
reforma předpisů upravujících manželství a rodinu tak, aby byly přijatelné pro nejširší vrstvy obyvatel různých životních postojů a příslušnosti k národnostním, náboženským a kulturním skupinám a směrům,
vyloučení takových administrativních zásahů do rodiny a soukromí, které narušují přirozené společenské soužití, přirozená práva rodičů a dětí,
/*
Cílem je multikulturní společnost, nevnucující menšinám většinový způsob života. To se musí odrazit i v tak soukromé až intimní oblasti, jakou je manželství a rodina. Nepřijatelné zásahy sociální správy do rodinného života, odebírání dítěte rodičům bez patřičného důvodu (tím je např. ekonomická a bytová situace rodiny) a obdobné praktiky je třeba zastavit. SVA se těmito věcmi bude asi zabývat převážně tam, kde je úzká spojitost s totožností a evidencí osob. Jinak není jisté, zda bude organizace mít příležitost zabývat se těmito věcmi šířeji (téma je obsáhlé a případy velmi časté). Může záležet na závažnosti situace.
*/
-14- náležité zaručení domovních svobod, ochrany práv nájemníků, zamezení jednáním narušujícím jejich soukromí a důstojnost,
-15- zrušení pravomoci státu ukládat zákaz vycházení a omezení cest do zahraničí, vztahující se na občany zejména za výjimečných stavů,
/*
Ač se o tom příliš neví, za stavu ohrožení a válečného stavu musí mít občan, na něhož se vztahuje branná povinnost, pro cesty do zahraničí povolení ministerstva obrany (§24 branného zákona č. 585/2004 Sb.). Asi aby branné neunikl... Na toto povolení navíc není právní nárok a proti jeho neudělení se nelze odvolat.
*/
-16- zrušení všeobecné branné povinnosti, povinné vojenské a civilní služby, nucených odvodů a registrace osob k takovýmto službám za všech okolností, dále jakýchkoliv pracovních povinností vyžadovaných zpravidla při výjimečných stavech,
/*
Je málo známo (podobně jak u předcházejícího bodu), že za stavu ohrožení a válečného stavu lze ukládat nucené práce ve formě tzv. pracovní povinnosti a pracovní výpomoci (§21-28 zákona o zajišťování obrany ČR č. 222/1999 Sb.). Fakticky to, co je známo z období nacistické okupace jako tzv. totální nasazení.
*/
-17- odstranění byrokratizovaného přístupu ve zdravotnictví a zdravotní péči v souvislosti s totožností a evidencí osob,
-18- nepřípustnost "daní z hlavy", jimiž jsou zde myšleny daně či jiné povinné platby paušálně vybírané nezávisle na příjmu osoby a bez konkrétního protiplnění a jiného oprávnění za ně získané, tedy fakticky placené za samotnou existenci osoby; těmi jsou především různé platby sociálního pojištění nezávislé na příjmu,
/*
Co se myslí daní z hlavy pro účely naší činnosti bylo poměrně obtížné definovat a tato definice nemusí být přesná. Jedná se o ty povinné stálé platby, které se neodvozují z výše příjmu a platit je musí každý, i kdyby vůbec nevydělával, tedy fakticky ze své fyzické existence, což je značně ponižující. Příkladem jsou platby zdravotního pojištění, které musí odvádět i ten, kdo nevydělává. Spadaly by sem i koncesní poplatky za rozhlas a televizi, kdyby se (jak bylo navrhováno) odváděly za každý byt, i když se v něm takový přijímač vůbec nenachází.
*/
-19- odstranění byrokratické zátěže v ekonomické činnosti včetně podnikání, vyplývající z nadměrného a nepřehledného množství předpisů a nepřiměřeného množství vyžadovaných administrativních úkonů,
/*
Kvůli přebujelé byrokracii, lejstrům a zejména nepřehledným a spletitým zákonům se stává podnikání téměř nemožným. To může do značné míry platit i o jiných ekonomických činnostech. Ve spleti zákonů se velmi obtížně vyznají i právníci, v daňových formulářích se obtížně vyznají i daňoví odborníci. Jak s tím potom má naložit "řadový" občan, který není právníkem ani daňovým poradcem, jen má v úmyslu vykonávat naprosto přirozenou potřebu jednotlivce - získávat materiální zdroje provozováním hospodářské činnosti? Celá právní úprava podnikání, placení daní apod. se musí vejít do několika málo stran textu v jednom předpisu a ve znění, které bude srozumitelné nejširším vrstvám, nejen právníkům a daňovým poradcům. Velmi nepřehledná je úprava účetnictví, což nepříznivě poškozuje i neziskové organizace, které nemají možnost vydržovat si účetní, manažery, daňové poradce a auditory. V oblasti daní se však Společnost volné asignace může zabývat právě jen věcmi byrokratické zátěže, nemůže např. usilovat o liberalizaci ekonomické činnosti snižováním daní.
*/
-20- uvolnění zatěžujících předpisů a pravidel ohledně prokazování totožnosti v poštovním styku,
/*
Téměř každý má nějaké nedobré zkušenosti s vyzvedáváním zásilek na poštách a souvisejícími byrokratickými tahanicemi ohledně prokazování totožnosti. Doložení totožnosti je vyžadováno i ve zcela nadbytečných případech, kdy např. nesmí zásilku vyzvednout příbuzní či spolubydlící adresáta.
*/
-21- zrušení či aspoň patřičné snížení neúměrně vysokých poplatků za administrativní úkony, pokut a jiných sankcí za delikty v souvislosti s totožností a evidencí osob,
/*
Například stále zvyšované pokuty za ztrátu, poškození, nepřevzetí občanského průkazu, nepožádání o jeho vydání a výměnu.
*/
-22- odstranění byrokratické zátěže a nadměrných státních zásahů ve věcech práva sdružovacího, zejména ohledně registrace a působení občanských sdružení, odborových organizací, politických stran a hnutí, církví a náboženských společností,
/*
Vzhledem ke svému zaměření se Společnost volné asignace může zabývat jen byrokratickými obstrukcemi při registraci různých typů sdružení, ne okolnostmi odmítnutí registrace z politických důvodů. Politickými souvislostmi se však eventuelně může zabývat podle čl. X. - ochrana základních práv a svobod.
*/
-23- odstranění byrokratické zátěže a nadměrných státních zásahů ve věcech práva petičního, shromažďovacího a tiskového,
/*
Podobně jak u předcházejícího bodu se zde SVA zabývá byrokratickými obstrukcemi, nikoliv politickými spory. Jednat se může o vyžadování nadměrných údajů na peticích podle petičního zákona, úřední průtahy při ohlašování shromáždění na úřadech a vyžadování nadměrných údajů v této souvislosti, zatěžující registraci periodického a neperiodického tisku apod. I zde se ovšem podle vlastního uvážení může zasazovat i o ochranu základních práv a svobod v politických souvislostech podle čl.X.
*/
-24- informace o nejrůznějších registrech světového občanství a světoobčanských dokumentech, vystavovaných na žádost zájemců, jejich zprostředkování a co nejširší uznání ze strany státu.
/*
Existují na světě různé instituce, které udělují na žádost jakéhokoliv obyvatele planety tzv. světové občanství. Jeho vyřízení samozřejmě je (a musí zůstat) dobrovolné. Vystaveny jsou i odpovídající světoobčanské osobní dokumenty. Někdo si je může pořídit z důvodu přesvědčení - stát se formálně evidovaným občanem světa, jiný je může mít i za přirozenější alternativu k byrokratizovaným státním/národním evidenčním systémům. Existují též světoobčanské pasy, vydávané WSA - World Service Authoriy®. Pasy WSA uznává 6 států za platný cestovní dokument, jiné přinejmenším čas od času jejich držitele na své území vpustí (některé státy častěji a některé méně často). Je na místě seznamovat veřejnost s možnostmi registrace světového občanství a pořizováním odpovídajících dokumentů. Tyto dokumenty zaslouží většího uznání ze strany států, než je tomu dnes; (národním) stát by neměl mít monopol na evidenci osob a vydávání osobních dokladů. V ČR je tato tematika asi dost málo známá. Bližší rozvedení ovšem překračuje možnosti tohoto komentáře, bude ponecháno na některý z příštích informačních dokumentů SVA.
*/

III. Zejména v případě závažnosti či spojitosti s tématem totožnosti a evidence osob může SVA přispívat k odstraňování diskriminace sexistické, rasové, národnostní, náboženské, diskriminace na základě příslušnosti k menšinovým kulturním skupinám a směrům včetně menšinového způsobu života, které objektivně neohrožují ostatní, dále k odstraňování nadbytečných zákonných věkových omezení. Přispívat též může k povznesení celkové společenské angažovanosti směřující k ochraně práv a svobod jednotlivce a sociálních skupin.

/*
Zde zmíněné sociální okruhy se možná zdají být závažnějšími než mnohé vyjmenované v čl.II. Může tomu být tak. Vyvstává tedy otázka, z jakého důvodu je naše organizace řadí až na další místo v pořadí. Je tomu tak proto, aby se oblasti veřejného života, které dosud stojí mimo zvláštní zájem občanských iniciativ, konečně staly předmětem pozornosti jistého organizovaného hnutí. Jedná se o princip jedinečnosti; úkolem SVA je do značné míry vyplňování mezer. Existuje více hnutí proti diskriminaci, ale prakticky není známo hnutí proti legitimování občanů na ulicích, pokutám za ztrátu občanského průkazu, průtahům při prokazování totožnosti v poštovním styku, číslování občanů, byrokratickému přístupu při registraci občanských sdružení apod. Iniciativ za svobodu rozhodovat o své národnosti či proti byrokracii v podnikání je také poměrně málo. Účelem SVA je tento poměr vyrovnat. Neznamená to ovšem, že se boje proti diskriminaci vzdává. V případě závažnosti či spojitosti s předmětem totožnosti a evidence (což může být u diskriminace velmi časté) je vystupování proti diskriminaci nejvýš potřebné a SVA jej nemůže odříci. Na závěr je zmíněno povznášení celkové společenské angažovanosti. Společenská apatie a všeobecná nechuť k angažovanosti představují ve společnosti ČR závažnou potíž. Málokdo je ochoten jít své názory prosazovat v rámci občanských iniciativ, angažovat se za jejich naplnění, tím spíše za ně veřejně vystupovat. Obvykle se končí u "nadávání na poměry" v hospodách a na místech obdobných. Tento stav je krajně nepříznivý; bez občanské aktivity je skutečná demokracie nemyslitelná. Je nezbytné tento stav překonávat, podněcovat a pobízet občany a sociální skupiny k angažovanosti. Společnost volné asignace může vzhledem ke svému zaměření působit na aktivitu občanů ve věcech ochrany soukromí, individuálních svobod, oponování byrokratismu veřejné moci. Tedy v oblastech nejsoukromějšího života, kde by bylo nejvýš na místě, aby se občané začali aktivně zasazovat za svá práva a nestrpěli od úřadů cokoliv, jak je tomu dnes.
*/

IV. SVA prosazuje své cíle nejen ve vztahu ke státní a jiné veřejné moci, ale i ve vztahu k veřejnosti. Šíří osvětu zaměřenou na odstraňování nejrůznějších předsudků a nepříznivých trendů uvnitř společnosti. Obhajuje a jinak podporuje ty, kdo jsou vystaveni nepřijatelným společenským tlakům ve věcech spadajících do okruhu programového zaměření.
SVA celkově prosazuje zdravý a přirozený charakter celé sféry totožnosti a evidence s přihlédnutím k potřebě utváření rozmanité, multikulturní a tolerantní společnosti.

/*
SVA se nemůže zaměřovat jen na státní byrokracii. Tlaky na utužování poměrů ve věcech totožnosti a evidence totiž přicházejí i od veřejnosti. Příkladem je nechuť značné části veřejnosti smiřovat se s nezvyklými jmény, kterými rodiče pojmenují své potomky, požadování různých populistických, zato neúčinných opatření proti kriminalitě (zvýšené kontroly občanských průkazů, omezování pohybu), xenofobní nálady tlačící na vedení státu, aby omezovalo pohyb přes hranice zaváděním vízové povinnosti. Úsilí SVA by tak nebylo úplné, kdyby organizace zůstala jen u prosazování změn zákonů a chování úřadů a přitom nevystupovala proti nepříznivým společenským trendům a předsudkům. Zvlášť závažné jsou tyto předsudky a nepříznivé trendy, když směřují proti menšinovým skupinám a směrům uvnitř společnosti. Takovéto škodlivé jevy nemůžeme přehlížet. Utváření rozmanité, multikulturní a tolerantní společnosti má být naprostou samozřejmostí a všeobecným cílem všech pokrokových iniciativ.
*/

V. Cílem činnosti není rozvrácení ani odstranění veškeré evidence osob, ale toliko uvolnění daných poměrů.

/*
Toto je stanovisko organizace-celku. Jednotlivý člen samozřejmě může mít jiné mínění, např. anarchistické, a zacházet dále - usilovat o úplné odstranění evidenčního systému.
*/

VI. Vzhledem k respektu k potřebám veřejného pořádku a bezpečnosti Společnost volné asignace neusiluje o uvolnění pravidel pro získávání zbrojních a řidičských oprávnění.
Může se však takovými věcmi zabývat, jestliže je v těchto souvislostech úředním postupem či předpisy přímo dotčeno jiné téma totožnosti a evidence osob, které je součástí programového zaměření.

/*
SVA se např. může zasazovat o to, aby bylo upuštěno od vyžadování nadbytečných údajů a nošení nadbytečných dokladů na úřad při vyřizování řidičského průkazu, též vystupovat proti byrokratickým praktikám, které se kolem jeho vydání objevují, např. když někdo opožděně nahlásí změnu trvalého pobytu. Nemůže ovšem prosazovat zmírnění podmínek, za nichž je řidičský průkaz vydáván, tj. ohledně znalostí pravidel silničního provozu, výsledků praktických cvičení v jízdě automobilem apod.
*/

SVA rovněž v oblasti svobody pohybu a pobytu neprosazuje kroky, které by prokazatelně vedly k závažnému, nevratnému či neúměrnému poškozování přírodních hodnot a životního prostředí, nelze-li stejně účinně použít jiné opatření namísto omezení pohybu.

/*
To ovšem platí opravdu jen tam, kde je omezení vstupu do určitých prostor a pobytu v nich přímo nezbytné k ochraně životního prostředí, krajiny a chráněných druhů. Existuje zřejmě nemálo snah zneužívat těchto omezení k jiným účelům a ochranu životního prostředí používat jen coby záminku. Musí být rovněž prokazatelné, že omezení je k ochraně krajiny a životního prostředí nevyhnutelné a nelze stejně účinně užít jiných metod. Nežádoucí může být zpoplatňování vstupu do určitých přírodně unikátních míst s tím, že vybrané poplatky budou použity na jejich údržbu. Finance lze nepochybně opatřit i jiným způsobem a omezování vstupu jen nepřijatelně zatěžuje obyvatele okolí, kteří navštěvují tato místa zejména za účelem odpočinku.
*/

VII. Společnost volné asignace může svým usnesením stanovit rozsah, v jakém se bude zasazovat o naplnění cílů uvedených v tomto Programovém zaměření, zejména v čl. II. a III., a to výhradně v souladu s Programovým zaměřením a s přihlédnutím ke smyslu a účelu svého celkového programového rázu.

/*
V čl.I bylo definováno všeobecné zaměření. Čl.II je víceméně ukázkový, uvádí výčet nejdůležitějších témat, jimiž se má SVA zabývat. Obsahuje mnohé výrazy značně neurčité: "uvolnění", "omezení", "zbytečné", "rozšíření", "náležité", "patřičné", "nepřiměřené" a další. Není zde přesně určen stav, za jehož dosažení se Společnost volné asignace zasazuje. Například jak velké uvolnění máme žádat při udělování státního občanství a jaká oprávnění omezovat volbu občanství máme státním úřadům ponechat. Kde je omezování vnitrostátního pohybu zcela nežádoucí a kde jsou určité výjimky potřebné. Jak rozsáhlý zákon upravující podnikání a odvádění daní lze nejvýš připustit. Tyto věci nebylo možné přesně rozvést, tím by se současné programové zaměření, už tak poněkud delší, protáhlo do nepřijatelných rozměrů. Navíc by to narušilo pružnost - programové zaměření, které má být součástí stanov, by nešlo příliš často měnit vzhledem k měnícím se potřebám. Proto bude na místě, až se organizace začne náležitě rozvíjet, přijmout vedle Programového zaměření ještě další dokument(y), rozvádějící jednotlivé programové body do větší podrobnosti. Bude tedy záležet na členech, jaké vymezení programu schválí a nakolik bude hnutí v jednotlivých bodech činnosti umírněné či radikální. Vše závisí i na personálních a materiálních možnostech organizace. Vymezení a upřesnění programu však vždy musí být, jak je výslovně stanoveno, "v souladu s Programovým zaměřením a s přihlédnutím ke smyslu a účelu celkového programového rázu". Z toho vyplývá, že SVA nemůže přijít s tím, že schvaluje povinnost nosit občanské průkazy, vyhlášení zákaz vycházení apod.
*/

Priorita aktivit SVA v určité oblasti se odvíjí od:

1) míry spojitosti se zaměřením SVA vyjádřeným v čl.I. a II.,
2) závažnosti dané věci,
3) míry, nakolik je dané téma jinými občanskými iniciativami opomíjeno.
/*
V závislosti na personálních a materiálních možnostech je třeba stanovit, čím se bude organizace zabývat přednostně. Zřejmě totiž nebude možné věnovat se všemu stejně důsledně. Za zmínku stojí poslední z kritérií - nakolik je téma jinými iniciativami opomíjeno. Tím je zde znovu vyjádřen princip jedinečnosti, který může i převažovat nad důležitostí. Tak například ochrana práv emigrantů a žadatelů o azyl, která je zahrnuta do výčtu důležitých námětů na činnost v čl.II, je tématem mimořádně závažným. Zabývají se jím však mnohé jiné organizace. (To ani tak neznamená, že jej může SVA zcela přehlížet; podle možností musí přispět.) Naproti tomu omezování svobody výběru osobního jména, svévolné legitimování osob na ulicích, byrokracie ve zdravotnictví a daně z hlavy jsou otázky téměř naprosto přehlížené jinými hnutími. Je tedy úkolem SVA zhostit se jich velmi aktivně, a tak vyplňovat mezery v občanských aktivitách.
*/

VIII. Vedle kampaní za dosažení stanovených cílů se Společnost volné asignace podle možností zasazuje o odstraňování či aspoň zmírňování škodlivých následků takových jevů, proti nimž v rámci svého zaměření vystupuje. Přičiňuje se o ochranu práv a svobod těch, kdo byli byrokratickými přístupy a praktikami poškozeni. Žádoucí je i charitativní činnost.
Zvláštní pozornost patří případům, kdy jednání veřejné moci, případně společenské tlaky nepříznivě zasahují do soukromého a rodinného života.
Podle možností SVA rovněž zajišťuje co nejširší informovanost veřejnosti o situaci v oblastech svého zaměření, zpřístupňuje právní předpisy, šíří osvětu, poskytuje poradenství a zprostředkování.

/*
Společnost volné asignace nemůže zůstat jen u prosazování změn zákonů a dosažení stavu, který si vytyčí. Takový postup by byl neúčelný i nedůvěryhodný. Současný režim je ostatně velmi neochotný ke změnám, jež SVA prosazuje, jak se dá předpokládat. SVA tedy nemůže jen žádat odstranění určitých škodlivých jevů, způsobovaných evidenční byrokracií. V době, kdy tyto škodlivé jevy existují, se musí aktivně zasazovat o odstraňování či aspoň zmírňování jejich škodlivých následků v konkrétních případech jednotlivých osob a sociálních skupin. Je třeba stát na straně občanů v jejich nerovném boji s úřady. Ať už se jedná o rodiče z východní Moravy, kteří mají tahanice s úřady, když chtějí dát svému dítěti "nezvyklé" jméno, cestujícího na hlavním nádraží v Praze, který byl šikanován policií, když neměl po ruce občanský průkaz, občana Sýrie, který nemůže přes deset let získat občanství, ač zde žije se svojí rodinou, občana Liberce pokutovaného za ztrátu občanského průkazu, či občanské sdružení, které má potíže s registrací kvůli nicotným nedostatkům ve stanovách. SVA by se také měla starat o co největší informovanost veřejnosti o zákonech, předpisech a úředních praktikách vztahujících se k předmětu programového zaměření, tedy totožnosti a evidence. Jak známo, informovanost o právních úpravách a dostupnost aktuálních znění zákonů jsou v ČR naprosto nedostačující. Občan je tak odkázán na úřad, až tam se dozví o svých právech a povinnostech, a to právě jen z výkladu daného předpisu tímto úřadem, který s ním může manipulovat ve svůj prospěch. Dostat se k aktuálním zněním zákonů a jiných předpisů je v ČR velmi obtížné i nákladné, ani SVA tedy nemůže slibovat, že bude v jejich shánění a zpřístupňování pro veřejnost vždy pohotová. Přesto je na místě snažit se co nejvíce potřebných předpisů a v co nejaktuálnějším znění pořizovat a snad i vypracovávat studie, analýzy, výklady a souhrny přístupné veřejnosti. Záležet bude zase na tom, nakolik se organizace rozvine, jaké bude mít personální, materiální a informační možnosti. SVA se může pustit i do charitativní činnosti zaměřené na ty, kteří byli byrokratickým systémem (případně společenskými tlaky) poškozeni zvlášť závažným způsobem. To je však poměrně obtížné vzhledem ke složitým právním předpisům a podmínkám při organizování nadací, fondů, sbírek apod. Tady byrokracie zasáhne přímo naši organizaci...
*/

IX. V prosazování svých cílů se Společnost volné asignace zaměřuje na území České republiky, na státní orgány tohoto státu působící v zahraničí, lodě, letadla, základny a jiné objekty a osoby nacházející se v zahraničí a spadající pod jurisdikci České republiky. Tím však není vyloučena možnost zabývat se podle vhodnosti a závažnosti věcmi v jakékoliv části světa, jestliže je zde tematická spojitost se zaměřením SVA.

/*
Státními orgány ČR působícími v zahraničí jsou myšleny diplomatické a zejména konzulární orgány, u nichž představují významný předmět činnosti právě věci totožnosti a evidence osob (pasy, občanství, evidence narození a sňatků v zahraničí, víza) a s nimiž mnozí nemají dobré zkušenosti. SVA se může zaměřovat též na lodě registrované v ČR, ve zvláštních případech i na personál složený z občanů ČR působící v Antarktidě a stanice jím provozované, ve výjimečných, spíše jen výhledových případech i kosmické objekty registrované v ČR a posádky na nich.
*/

X. Společnost volné asignace je nezávislá na jakékoliv státní a jiné veřejné moci a nestranná ve vztahu k politickým směrům, ideologiím, stranám a hnutím.
K věcem nesouvisejícím s Programovým zaměřením zachovává nestrannost. Tím není vyloučena spoluúčast na iniciativách zaměřených na ochranu a podporu základních práv a svobod či nevládního neziskového sektoru ve všeobecném významu, ani možnost k takovýmto věcem se vyjádřit.
Je připuštěna účast zastánců rozdílných politických směrů, ideologií a doktrín.

/*
Nezávislost na státní moci se vztahuje nejen na ČR, ale i na jakékoliv jiné státy. Nestrannost na politických stranách a hnutích znamená, že se SVA na žádné strany a hnutí výlučně neorientuje, nepodporuje je a nenavrhuje jak hlasovat ve volbách. Může však prezentovat stanoviska a výňatky z programů politických stran vztahující se k programovému zaměření SVA, tedy k věcem totožnosti a evidence, sestavovat souhrny a srovnání. Možnost připojit se k iniciativám na ochranu základních práv a svobod a iniciativám zabývajícím se věcmi neziskového sektoru je přidána z důvodu závažnosti a obecné potřeby široké solidarity mezi nevládními organizacemi různého zaměření. I když je připuštěna účast stoupenců různých politických směrů a doktrín, nedávalo by smysl, aby se členy Společnosti volné asignace stávali zastánci evidenční byrokracie. To ani neumožňuje čl.II (2)(a) Organizačního statutu, stanovující tento základní předpoklad pro členství: "souhlasí se smyslem a podstatnými náležitostmi programu vyjádřenými v Programovém zaměření".
*/

Společnost volné asignace