NÁVRH PETICE ZA SVOBODU VE VĚCECH OSOBNÍCH JMEN

Upozornění: prozatím se jedná o návrh, nikoliv o probíhající petiční kampaň. Není tedy dosud možné petici podepisovat či sbírat podpisy.

Znění textu petice lze dále dojednávat, upravovat, zdokonalovat. I z toho důvodu je tu návrh petice vystaven.

Návrh petice byl sestaven už před vznikem Společnosti volné asignace. Předpokládalo se, že až se organizace náležitě rozvine, spustíme tuto petici právě v rámci aktivit Společnosti volné asignace. Vzhledem ke všeobecné neochotě veřejně se angažovat, která je pro populaci České republiky typická, jsme však s rozvojem příliš nepokročili.
Proto stojí za zvážení i varianta založení petičního výboru mimo Společnost volné asignace a rozjetí nezávislé petiční kampaně. Kdo by měl zájem přidat se k aktivitám ohledně petice, i když nezamýšlí stát se členem SVA, může se přihlásit.
E-mail: tandit.in@worldonline.cz

Následuje vlastní text petice.


PETICE ZA SVOBODU VE VĚCECH OSOBNÍCH JMEN

My, podepsaní pod peticí, jsme přesvědčeni, že svoboda ve věcech osobního jména je přirozeným právem každého jedince. Proto odmítáme formy a způsoby, jakými je v současné České republice tato svoboda oklešťována. Jméno jakožto jazykový výraz, který přirozeně označuje osobu a je jejím vyjádřením ve vztahu k okolí, představuje součást osobnosti jednotlivce. Proto právo svobodného užívání, změny a výběru jména musí být zaručeno jako jedno ze základních práv a svobod, a to samozřejmě s tím, že za narozené dítě uskutečňují tuto svobodu jeho rodiče. Nepřístojné omezování svobody ve věcech osobních jmen nemůže být ospravedlněno administrativními potřebami státu. Rovněž žádáme, aby při přijímání zákonné úpravy nebylo přihlíženo k různým trvajícím společenským předsudkům, které by přístup k těmto věcem nepříznivě ovlivňovaly. Pamatujeme také na národnostní, náboženské a kulturní menšiny, kterým mohou tato omezení působit nemalé potíže.

Z těchto důvodů:

1. Požadujeme, aby rodiče mohli určit svému narozenému dítěti jakékoliv jméno podle svého uvážení, nejen jméno doložené jako již existující a tzv. jazykově správně zapsané. Jediná omezení, která lze nejvýše připustit, jsou ta, aby jméno nebylo ponižující, urážlivé, nevyslovitelné, neúnosně dlouhé, obsahující nevhodné či v evidenčních systémech nedostupné znaky, případně aby se nejednalo o jméno žijícího sourozence. Odmítáme stav a praktiky, kdy je stanoven závazný okruh jmen schválených pro výběr, zatímco všechna ostatní jména se pro připuštění do úředního zápisu povinně znalecky ověřují; žádáme změnu tohoto stavu.

2. Požadujeme, aby všichni, přinejmenším zletilí, měli právo kdykoliv si své křestní jméno i příjmení změnit, a to i opakovaně, vícekrát za život, a aby si při této změně mohli zvolit křestní jméno i příjmení jakékoliv podle svého uvážení, nejen jméno doložené jako již existující a tzv. jazykově správně zapsané. Jediná omezení, která lze nejvýše připustit, jsou ta, aby ke změně nedocházelo tak nadmíru často, že by tím byla zásadně narušena evidence dané osoby, též aby změna jména nesloužila k podvodnému jednání, aby nově zvolené jméno nebylo nevyslovitelné, neúnosně dlouhé, obsahující nevhodné či v evidenčních systémech nedostupné znaky, značně urážlivé, případně aby se nejednalo o křestní jméno žijícího sourozence.
Odmítáme stav a praktiky, kdy na změnu jména není právní nárok a rozhodnutí závisí na libovůli úřadu, mimoto se tzv. "neobvyklá" jména pro připuštění do úředního zápisu povinně znalecky ověřují; žádáme změnu tohoto stavu.
Dále žádáme, aby osoby žijící v manželství měly právo změnit si své příjmení i jednotlivě a nebyly odkázány pouze na společnou změnu příjmení obou manželů, vyžadující jejich oboustranný souhlas.

3. Požadujeme, aby ženy, ať už je jejich národnostní původ jakýkoliv, nebyly nuceny užívat své příjmení podle pravidel české mluvnice (přechylování, např. přidání "-ová") a aby rozhodnutí o této věci vždy záviselo na jejich svobodném uvážení.

4. Svobodné rozhodování každého o svém osobním jménu a o jménu svých dětí musí být co nejvíce finančně usnadněno. Proto požadujeme:

  1. ) aby změna jména (křestního i příjmení) byla bezplatná za předpokladu, že si daná osoba nemění jméno tak nadmíru často, že by vyřizování této změny působilo správě nepřijatelné náklady; první změna jména má být bezplatná vždy, a to i s bezplatným vystavením jiných dokladů vydávaných úřady, z toho důvodu, že své první jméno si nikdo sám nevybral,
  2. ) aby v době, kdy (ještě) je změna jména zpoplatněna, poplatek nepřevyšoval nezbytné administrativní náklady, dále aby nebyl vybírán při zamítnutí žádosti, případně byl žadateli v takovém případě vrácen zpět,
  3. ) aby v době, kdy se znalecké posudky na "neznámá" či "neobvyklá" jména ještě vyžadují, byly aspoň rodičům zamýšlejícím dát takové jméno svému dítěti, vystavovány bezplatně.

Komentář k návrhu petice:

Předložený návrh petice je zatím jen výhledový. Stále je možné se k němu vyjadřovat a zasílat připomínky, jestli a jak by měl být upraven.

Na první pohled je zřejmé, že text není zrovna nejkratší. Přesto se zdá, že co tam zůstalo, je potřeba ponechat. Při úsporných okrajích se text na stranu formátu A4 vejde, vlastní arch na podpisy však bude muset být z druhé strany listu. Patrný může být i technokratismus celého znění - když reagujeme na byrokratické praktiky státu, asi se také neobejdeme bez byrokratického vyjádření celé věci. Myšleno bylo na úplnost, na pokrytí všech stránek tématu - aby adresát (státní orgán) neměl příležitost náležité vyřízení petice nějak obejít. Jedná se asi o spor efektivita versus popularita: čím je znění přesnější, tím méně je přístupné veřejnosti, zato přístupnější státnímu orgánu, aby jasně věděl, co se od něj žádá. A naopak.

Neurčitý je výraz "nevhodné či v evidenčních systémech nedostupné znaky", ale přesnější se nenaskýtá - vyjmenovávat, jaké znaky ve jménech není nutné připustit - číslice, semigrafické znaky, naopak abecedy kterých jazyků umožnit apod.
U možných omezení ve volbě jména je uváděno "nejvýše", to znamená, že petice tato omezení (délka, vyslovitelnost apod.) přímo nežádá, jen je připouští a současně vylučuje všechna ostatní omezení. To je důležité pro ty, kdo žádají uvolnění ještě větší, nad rámec této petice, např. aby bylo možné dát jméno jakékoliv absolutně. Tak mají příležitost petici podepsat i oni, aniž by tím, proti svému přesvědčení, museli prohlašovat, že nějaká omezení jsou nutná.

Petice má být adresována parlamentu (PSP).


Společnost volné asignace   Za návrh petice a komentář: Avinty Lanaikey